Hack4Growth

Trước khi đăng ký

Trước khi đăng kí các bạn nên tham khảo Điều khoản và điều lệ tham gia cuộc thiHướng dẫn đăng kí với các tiêu chí quan trọng để đánh giá bài thi.

Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp cho các bạn một TEMPLATE dưới phiên bản word. Hãy sử dụng bản mẫu này cho bài dự thi của các bạn.

Thông tin đội dự thi

Thành phần đội

Đăng ký

Chúng tôi chấp nhận các file đăng ký dưới dạng Word, Excel, PDF không quá 20 MB. Xin vui lòng sử dụng template.

Điều khoản và điều kiện

=
+
Our Visionary Speakers
International Sponsors
+
Workshops We offer
+
Event Participants

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?